วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556

KONICA MINOLTA IC-208 Driver for Windows x86/x64


Windows 2000/XP
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.1.1.009-20-2013ic208_pcl_psv_xps_fax_win8_2012_jefigs_sc_tc_ko_v2110_inst.zip(76.2 MB)English, FrançaisIC-208 (bizhub 601, 751) PS, PCL, FAX, XPS Driver…
 09-20-2013DLBT1311601EN00.pdf (57.7 KB) IC-208 (bizhub 601, 751) PS, PCL, FAX, XPS Driver…
2.0.0.005-17-2010DLBT1001203EN00.pdf (163.3 KB) bizhub 601, 751, IC-208 PCL, PS, FAX, XPS+ Driver…
 05-17-2010ic208_pcl_psv_fax_xps_win_v2000_efigs_ja_sc_ts_ko_inst.zip(46.6 MB) bizhub 601, 751, IC-208 PCL, PS, FAX, XPS+ Driver…
1.0.0.012-29-2009ic208_751_601_pcl_psv_fax_pm-ppd_win7_764_inst.zip (31.7 MB) IC-208 FAX Driver for Win 2K_XP_NT_2003_Vista_200…
 12-29-2009DLBT0903527EN00.pdf (61.8 KB) IC-208 FAX Driver for Win 2K_XP_NT_2003_Vista_200…
 01-08-2009DLBT0803746EN00.pdf (150.4 KB) IC-208 FAX Driver for Win 2K_XP_NT_2003_Vista_XP_…
 01-08-2009ic-208_fax_winnt_2k_xp_2k3_vista_xp64_2k364_vista64_v1000_en_add.exe(11.0 MB) IC-208 FAX Driver for Win 2K_XP_NT_2003_Vista_XP_…
1.012-02-2008IC-208_PS_PCL_FAX_.zip(31.7 MB) IC-208 PS, PCL and Fax Drivers Version 1.0
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.1.1.009-20-2013ic208_pcl_psv_xps_fax_win8_2012_jefigs_sc_tc_ko_v2110_inst.zip(76.2 MB)English, FrançaisIC-208 (bizhub 601, 751) PS, PCL, FAX, XPS Driver…
 09-20-2013DLBT1311601EN00.pdf (57.7 KB) IC-208 (bizhub 601, 751) PS, PCL, FAX, XPS Driver…
2.0.0.005-17-2010ic208_pcl_psv_fax_xps_win_v2000_efigs_ja_sc_ts_ko_inst.zip(46.6 MB) bizhub 601, 751, IC-208 PCL, PS, FAX, XPS+ Driver…
 05-17-2010DLBT1001203EN00.pdf (163.3 KB) bizhub 601, 751, IC-208 PCL, PS, FAX, XPS+ Driver…
1.0.3.012-29-2009ic208_751_601_pcl_psv_fax_pm-ppd_win7_764_inst.zip (31.7 MB) IC-208 PCL Driver for Win 2K_XP_NT_2003_2008_Win_…
 12-29-2009DLBT0903527EN00.pdf (61.8 KB) IC-208 PCL Driver for Win 2K_XP_NT_2003_2008_Win_…
 01-08-2009ic-208_pcl_winnt_2k_xp_2k3_vista_xp64_2k364_vista64_v1030_en_add.exe(11.6 MB) IC-208 PCL Driver for Win 2K_XP_NT_2003_Vista_XP_…
 01-08-2009DLBT0803746EN00.pdf (150.4 KB) IC-208 PCL Driver for Win 2K_XP_NT_2003_Vista_XP_…
1.012-02-2008IC-208_PS_PCL_FAX_.zip(31.7 MB) IC-208 PS, PCL and Fax Drivers Version 1.0
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.1.1.009-20-2013DLBT1311601EN00.pdf (57.7 KB) IC-208 (bizhub 601, 751) PS, PCL, FAX, XPS Driver…
 09-20-2013ic208_pcl_psv_xps_fax_win8_2012_jefigs_sc_tc_ko_v2110_inst.zip(76.2 MB)English, FrançaisIC-208 (bizhub 601, 751) PS, PCL, FAX, XPS Driver…
10000.000104-30-2009ic-208_psp_win2k_xp_2k3_vista_2k8_xp64_2k364_vista64_2k864_v101_WHQL_en_add.exe(48.0 KB) IC-208 PS(P) Printer Driver for Win 2K_XP_2003_Vi…
 04-30-2009DLBT0900257EN01.pdf (116.1 KB) IC-208 PS(P) Printer Driver for Win 2K_XP_2003_Vi…
1.012-02-2008IC-208_PS_PCL_FAX_.zip(31.7 MB) IC-208 PS, PCL and Fax Drivers Version 1.0
Postscript PPD
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
1.0.101-08-2009ic-208_ppd-pm_winnt_2k_xp_2k3_vista_v101_en_add.exe(42.4 KB) IC-208 PS( PPD for PageMaker Driver for Win 2K_XP…
 01-08-2009DLBT0803746EN00.pdf (150.4 KB) IC-208 PS PPD for PageMaker Driver for Win 2K_XP_…
Visual Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0.0.005-17-2010ic208_pcl_psv_fax_xps_win_v2000_efigs_ja_sc_ts_ko_inst.zip(46.6 MB) bizhub 601, 751, IC-208 PCL, PS, FAX, XPS+ Driver…
 05-17-2010DLBT1001203EN00.pdf (163.3 KB) bizhub 601, 751, IC-208 PCL, PS, FAX, XPS+ Driver…
1.0.2.012-29-2009DLBT0903527EN00.pdf (61.8 KB) IC-208 PS(V) Driver for Win 2K_XP_2003_Vista_2008…
 12-29-2009ic208_751_601_pcl_psv_fax_pm-ppd_win7_764_inst.zip (31.7 MB) IC-208 PS(V) Driver for Win 2K_XP_NT_2003_Vista_2…
 01-08-2009DLBT0803746EN00.pdf (150.4 KB) IC-208 PS(V) Driver for Win 2K_XP_2003_Vista_XP_6…
 01-08-2009ic-208_psv_win2k_xp_2k3_vista_xp64_2k364_vista64_v1020_en_add.exe(7.7 MB) IC-208 PS(V) Driver for Win 2K_XP_NT_2003_Vista_X…
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.1.1.009-20-2013ic208_pcl_psv_xps_fax_win8_2012_jefigs_sc_tc_ko_v2110_inst.zip(76.2 MB)English, FrançaisIC-208 (bizhub 601, 751) PS, PCL, FAX, XPS Driver…
 09-20-2013DLBT1311601EN00.pdf (57.7 KB) IC-208 (bizhub 601, 751) PS, PCL, FAX, XPS Driver…
2.0.0.005-17-2010DLBT1001203EN00.pdf (163.3 KB) bizhub 601, 751, IC-208 PCL, PS, FAX, XPS+ Driver…
 05-17-2010ic208_pcl_psv_fax_xps_win_v2000_efigs_ja_sc_ts_ko_inst.zip(46.6 MB) bizhub 601, 751, IC-208 PCL, PS, FAX, XPS+ Driver…
Windows 7
FAX
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.1.1.009-20-2013ic208_pcl_psv_xps_fax_win8_2012_jefigs_sc_tc_ko_v2110_inst.zip(76.2 MB)English, FrançaisIC-208 (bizhub 601, 751) PS, PCL, FAX, XPS Driver…
 09-20-2013DLBT1311601EN00.pdf (57.7 KB) IC-208 (bizhub 601, 751) PS, PCL, FAX, XPS Driver…
2.0.0.005-17-2010DLBT1001203EN00.pdf (163.3 KB) bizhub 601, 751, IC-208 PCL, PS, FAX, XPS+ Driver…
 05-17-2010ic208_pcl_psv_fax_xps_win_v2000_efigs_ja_sc_ts_ko_inst.zip(46.6 MB) bizhub 601, 751, IC-208 PCL, PS, FAX, XPS+ Driver…
1.0.0.012-29-2009ic208_751_601_pcl_psv_fax_pm-ppd_win7_764_inst.zip (31.7 MB) IC-208 FAX Driver for Win 2K_XP_NT_2003_Vista_200…
 12-29-2009DLBT0903527EN00.pdf (61.8 KB) IC-208 FAX Driver for Win 2K_XP_NT_2003_Vista_200…
PCL
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.1.1.009-20-2013DLBT1311601EN00.pdf (57.7 KB) IC-208 (bizhub 601, 751) PS, PCL, FAX, XPS Driver…
 09-20-2013ic208_pcl_psv_xps_fax_win8_2012_jefigs_sc_tc_ko_v2110_inst.zip(76.2 MB)English, FrançaisIC-208 (bizhub 601, 751) PS, PCL, FAX, XPS Driver…
2.0.0.005-17-2010DLBT1001203EN00.pdf (163.3 KB) bizhub 601, 751, IC-208 PCL, PS, FAX, XPS+ Driver…
 05-17-2010ic208_pcl_psv_fax_xps_win_v2000_efigs_ja_sc_ts_ko_inst.zip(46.6 MB) bizhub 601, 751, IC-208 PCL, PS, FAX, XPS+ Driver…
1.0.3.012-29-2009ic208_751_601_pcl_psv_fax_pm-ppd_win7_764_inst.zip (31.7 MB) IC-208 PCL Driver for Win 2K_XP_NT_2003_2008_Win_…
 12-29-2009DLBT0903527EN00.pdf (61.8 KB) IC-208 PCL Driver for Win 2K_XP_NT_2003_2008_Win_…
Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.1.1.009-20-2013DLBT1311601EN00.pdf (57.7 KB) IC-208 (bizhub 601, 751) PS, PCL, FAX, XPS Driver…
 09-20-2013ic208_pcl_psv_xps_fax_win8_2012_jefigs_sc_tc_ko_v2110_inst.zip(76.2 MB)English, FrançaisIC-208 (bizhub 601, 751) PS, PCL, FAX, XPS Driver…
10000.000104-30-2009DLBT0900257EN01.pdf (116.1 KB) IC-208 PS(P) Printer Driver for Win 2K_XP_2003_Vi…
 04-30-2009ic-208_psp_win2k_xp_2k3_vista_2k8_xp64_2k364_vista64_2k864_v101_WHQL_en_add.exe(48.0 KB) IC-208 PS(P) Printer Driver for Win 2K_XP_2003_Vi…
Visual Postscript
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.0.0.005-17-2010ic208_pcl_psv_fax_xps_win_v2000_efigs_ja_sc_ts_ko_inst.zip(46.6 MB) bizhub 601, 751, IC-208 PCL, PS, FAX, XPS+ Driver…
 05-17-2010DLBT1001203EN00.pdf (163.3 KB) bizhub 601, 751, IC-208 PCL, PS, FAX, XPS+ Driver…
1.0.2.012-29-2009DLBT0903527EN00.pdf (61.8 KB) IC-208 PS(V) Driver for Win 2K_XP_2003_Vista_2008…
 12-29-2009ic208_751_601_pcl_psv_fax_pm-ppd_win7_764_inst.zip (31.7 MB) IC-208 PS(V) Driver for Win 2K_XP_2003_Vista_2008…
XPS
VersionRelease DateFileLanguagesRelease Notes
2.1.1.009-20-2013ic208_pcl_psv_xps_fax_win8_2012_jefigs_sc_tc_ko_v2110_inst.zip(76.2 MB)English, FrançaisIC-208 (bizhub 601, 751) PS, PCL, FAX, XPS Driver…
 09-20-2013DLBT1311601EN00.pdf (57.7 KB) IC-208 (bizhub 601, 751) PS, PCL, FAX, XPS Driver…
2.0.0.005-17-2010DLBT1001203EN00.pdf (163.3 KB) bizhub 601, 751, IC-208 PCL, PS, FAX, XPS+ Driver…
 05-17-2010ic208_pcl_psv_fax_xps_win_v2000_efigs_ja_sc_ts_ko_inst.zip(46.6 MB) bizhub 601, 751, IC-208 PCL, PS, FAX, XPS+ Driver…
1.0.104-30-2009DLBT0900249EN01.pdf (115.2 KB) IC-208 XPS Driver for Windows Vista_2008_vista_64…
 04-30-2009ic-208_xps_winvista_2k8_vista64_2k864_v101_en_add.exe(39.0 KB) IC-208 XPS Driver for Windows Vista_2008_vista_64…

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...